PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe na kierunku architektura lub budownictwo,
- znajomość przepisów:
ustawa – prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisami pokrewnymi,
ustawa – kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawa o samorządzie powiatowym,
ustawa o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych,
- umiejętność pracy z komputerem (znajomość pakietu biurowego Microsoft Office),
- komunikatywność, sumienność, terminowość, pracowitość, umiejętność pracy zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i terminów, wysoka kultura osobista.

Termin i miejsce składania dokumentów:
W terminie do dnia 27 września 2017 roku dokumenty należy przesyłać na adres (decyduje data stempla pocztowego) :
Urząd Miejski w Sosnowcu
al. Zwycięstwa 20,
41 – 200 Sosnowiec,
lub złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „nabór na stanowisko podinspektoraw WAB”
w Referacie Kadr i Szkoleń w Wydziale Spraw Pracowniczych, pokój 206 (I piętro).

Więcej informacji TUTAJ.