Zanosi się na spory wzrost płacy minimalnej. Minimalne miesięczne wynagrodzenie w przyszłym roku może wzrosnąć o 117 zł. Sposób ustalania minimalnej płacy dokładnie regulują przepisy.

Wysokość płacy minimalnej jest bardzo ważna, głównie dla osób, które tyle właśnie dostają za swoją pracę. Ale od wysokości tej płacy zależą często również pobory osób, które zarabiają „nieco lepiej.” Z punktu widzenia pracowników, im jest ona wyższa, tym lepiej, odwrotnie, niż z punktu widzenia pracodawców. Dla nich ważne jest to, by była ona jak najniższa. W Polsce płaca minimalna rośnie sukcesywnie od lat. Jeszcze w 2003 roku wynosiła ona 800 zł., dzisiaj zaś najniższa zgodna z prawem miesięczna pensja w Polsce wynosi 2100 zł. brutto i będzie nadal rosła. Wymagają tego przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a jej wysokość zależy od wielu czynników.

Płaca minimalna w 2019 r.,  a sposoby jej corocznego ustalania
Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na wysokość płacy minimalnej jest inflacja. Zgodnie z przepisami ustawy, jest ona ustalana w taki sposób, żeby wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała przynajmniej tak szybko, jak prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Ten natomiast sprowadza się do uśrednionych w skali roku zestawień cen poszczególnych produktów sporządzanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest średnie miesięczne wynagrodzenie. Jeśli w danym roku średnia krajowa jest dwukrotnie wyższa od płacy minimalnej, ta druga w następnym musi zostać powiększona dodatkowo o dwie trzecie wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

W ustawie wymieniono więcej czynników, które należy uwzględnić przy wyliczaniu minimalnej płacy. Np. wysokość wydatków gospodarstw domowych w roku poprzedzającym, poziom życia różnych grup społecznych czy wskaźnik udziału dochodów z pracy najemnej.

Wysokość płacy minimalnej jest ustalana podczas corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W skład tego ciała wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, zrzeszeń pracodawców oraz strony rządowej. Głos doradczy mają również reprezentanci prezydenta, prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Płaca minimalna w 2019 r. i przyczyny wzrostu
Jeśli Rada Dialogu Społecznego nie dojdzie do porozumienia, wysokość płacy minimalnej na następny rok ustala Rada Ministrów, w terminie do 15 września. Nie może ona jednak być mniejsza, niż minimum opisane w ustawie. Wysokość miesięcznej minimalnej płacy dla etatów oraz stawki godzinowej dla umów-zlecenień w takim wypadku jest ustalana w drodze rozporządzenia.

Rozbieżności zdań w obrębie Rady Dialogu Społecznego są do przewidzenia – jak zachowa się rząd?
Spodziewany wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku jest określany jako rekordowy. Miesięczne minimalne wynagrodzenie może wzrosnąć co najmniej o 117 zł., a najniższa dopuszczalna stawka godzinowa może wynosić 14,5 zł. Tych wyliczeń dokonali, na podstawie czynników makroekonomicznych wskazanych w ustawie, przedstawiciele Pracodawców RP. Tak duży wzrost wynagrodzeń wynika z dwóch powodów. Poi pierwsze dlatego, bo w tym roku nie doszacowano inflacji, poza tym, w poprzednim roku została ona przeszacowana, co skutkowało podwyżką raptem o 50 zł.

Łatwo się domyślić, że między pracodawcami a związkami zawodowymi są spore rozbieżności w ocenie tego, czy tak wysoki wzrost jest wystarczający. Ci pierwsi argumentują, że w historii zdarzało się raptem trzy razy, by wzrost płacy minimalnej był tak duży. Natomiast związkowcy są zdania, że od suchych wskaźników ważniejsza jest relacja między najniższą krajową a średnim wynagrodzeniem. To z kolei sugerowałoby podniesienie tej pierwszej jeszcze wyżej. Rząd może tak postąpić, pytanie tylko, czy zechce. Za takim rozwiązaniem przemawiają zarówno prosocjalne ciągotki partii rządzącej, jak i stały nacisk ze strony związków zawodowych na Prawo i Sprawiedliwość. Z drugiej strony rządzący mogą po prostu chcieć wybrać bezpieczne, wymagane minimum.